Điều Khoản, Điều Kiện

Chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu của bạn

Điều khoản chung về sử dụng dịch vụ: [English version below]


Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Trang web https://aiphogpt.com cung cấp các dịch vụ về tự động sử dụng công nghệ AI như ChatGPT, Voiceover, tạo video, sáng tạo nội dung và nhiều hơn nữa. Dưới đây là các điều khoản và điều kiện chi tiết cho việc sử dụng trang web này:

1. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

2. Quyền sở hữu trí tuệ: Công ty https://aiphogpt.com là chủ sở hữu toàn bộ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video và các tài sản trên trang web này, trừ khi có ghi chú khác. Mọi quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo vệ theo luật pháp hiện hành và không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng mà không có sự cho phép từ công ty chúng tôi.

3. Sử dụng dịch vụ: Khi sử dụng các dịch vụ trên trang web, bạn đồng ý tuân thủ các quy định và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn không được sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, gây hại hoặc xâm phạm đến quyền lợi của người khác.

4. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc rò rỉ thông tin nào do lỗi kỹ thuật hoặc hành vi trái phép từ bên thứ ba.

5. Trách nhiệm pháp lý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web và dịch vụ này.

6. Giới hạn trách nhiệm: Trong mọi trường hợp, trách nhiệm tối đa của chúng tôi đối với bất kỳ thiệt hại nào không vượt quá giá trị thực tế của dịch vụ bạn đã sử dụng.

7. Thay đổi và chấm dứt dịch vụ: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai mà chúng tôi cho rằng vi phạm các quy định và điều kiện này.

8. Liên kết đến trang web bên thứ ba: Trang web có thể chứa các liên kết đến trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc hoạt động của các trang web bên thứ ba này.

9. Luật áp dụng: Các điều khoản và điều kiện này sẽ tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết bởi các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

10. Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Đây là các điều khoản và điều kiện chi tiết cho việc sử dụng trang web https://aiphogpt.com. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ trước khi sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi.


General terms and conditions:


I highly value your trust and commit to protecting your personal information. This privacy policy is designed to help you understand how I collect, use, and protect your personal information.

The website https://aiphogpt.com provides services related to AI technology, such as ChatGPT, Voiceover, video creation, content creation, and more. Below are the detailed terms and conditions for using this website:

1. Acceptance of terms and conditions: By accessing and using this website, you agree to comply with and accept all the following terms and conditions. If you do not agree with any of the terms, please do not use this website.

2. Intellectual property rights: The company https://aiphogpt.com owns all the content, materials, images, videos, and assets on this website, unless otherwise noted. All intellectual property rights are protected by current laws and may not be copied, modified, distributed, or used without permission from our company.

3. Use of services: When using the services on the website, you agree to comply with the regulations and guidelines provided by us. You shall not use the services for any illegal, harmful, or infringing purposes.

4. Information security: I am committed to protecting your personal information and complying with data protection regulations. However, I am not responsible for any loss or leakage of information due to technical errors or unauthorized actions by third parties.

5. Legal responsibility: I am not liable for any direct, indirect, incidental, or special damages arising from the use of the website or our services. You are responsible for the use of this website and these services.

6. Limitation of liability: In any case, our maximum liability for any damages shall not exceed the actual value of the service you have used.

7. Changes and termination of services: I have the right to change or terminate any services without prior notice. I also have the right to refuse to provide services to anyone who we believe violates these terms and conditions.

8. Links to third-party websites: The website may contain links to third-party websites. I am not responsible for the content or activities of these third-party websites.

9. Applicable law: These terms and conditions shall be governed by the laws of Vietnam. Any disputes arising from the use of this website shall be resolved by competent courts in Vietnam.

10. Contact: If you have any questions or requests regarding these terms and conditions, please contact us through the provided contact information on the website.

These are the detailed terms and conditions for using the website https://aiphogpt.com. Please read and understand them carefully before using our website and services.