Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu của bạn

Chính sách chung về bảo mật: [English version below]


Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web https://aiphogpt.com. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin cá nhân
1.1. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
1.2. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, bao gồm việc gửi phản hồi, đánh giá hoặc yêu cầu hỗ trợ.

2. Sử dụng thông tin cá nhân
2.1. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể được sử dụng để xác minh danh tính của bạn, xử lý thanh toán, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và gửi thông tin liên quan đến dịch vụ.
2.2. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các cập nhật, thông báo quan trọng hoặc mục đích tiếp thị. Bạn có quyền từ chối nhận các thông tin này bằng cách liên hệ với chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin cá nhân
3.1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo tính bảo mật và an toàn của thông tin.
3.2. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trong trường hợp có yêu cầu pháp lý hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

4. Cookie và công nghệ tương tự
4.1. Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và giúp chúng tôi nhận biết bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi.
4.2. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc thông báo khi có cookie được gửi đến. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng của trang web.

5. Liên kết đến bên thứ ba
5.1. Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Xin vui lòng kiểm tra và đọc chính sách bảo mật của từng trang web trước khi tiếp tục sử dụng chúng.

6. Thay đổi chính sách bảo mật
6.1. Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thay đổi chính sách bảo mật có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi đó.

7. Liên hệ chúng tôi
7.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected] | Điện thoại/Zalo: 0985010707 | Telegram @lequocthai

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.


General Privacy Policy:


Thank you for visiting the website https://aiphogpt.com. I understand that your privacy is important and I am committed to protecting your personal information. This privacy policy will help you understand how I collect, use, and protect your personal information. Please read this policy carefully before using our website.

1. Collection of personal information

1.1. I collect your personal information when you register an account on our website. The personal information I collect may include your name, email address, and other contact information related to your use of our services.
1.2. I may also collect personal information when you interact with our website, such as submitting feedback, ratings, or support requests.

2. Use of personal information

2.1. I use your personal information to provide and manage our services. This information may be used to verify your identity, process payments, provide technical support, and send service-related information.
2.2. I may use your personal information to contact you about updates, important notifications, or marketing purposes. You have the right to opt out of receiving such information by contacting us.

3. Security of personal information

3.1. I am committed to protecting your personal information and implementing appropriate security measures to ensure the confidentiality and safety of the information.
3.2. I only disclose your personal information to third parties in cases where it is required by law or when I believe that disclosure is necessary to protect our rights or comply with current legal regulations.

4. Cookies and similar technologies

4.1. I use cookies and similar technologies to enhance your experience on our website. Cookies are small files stored on your device that help us recognize you when you return to our website.
4.2. You can customize your cookie settings on your browser to reject cookies or notify you when cookies are sent. However, rejecting cookies may affect your ability to access and use certain features of the website.

5. Links to third-party websites

5.1. Our website may contain links to third-party websites. I am not responsible for the content and privacy policies of these websites. Please check and read the privacy policies of each website before continuing to use them.

6. Changes to the privacy policy

6.1. I reserve the right to update and change this privacy policy at any time. Any changes will be notified on our website. By continuing to use the website after the changes, you accept those changes.

7. Contact us

7.1. If you have any questions or requests regarding this privacy policy, please contact us via email: [email protected] | Phone/Zalo: 0985010707 | Telegram @lequocthai